RODO
W związku ze zmianami w prawie ochrony danych osobowych związanymi z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych  oraz    uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (Dz.  UE  L  119/1  z  4.5.2016R)  zwanego  dalej  RODO,  realizując przysługujące Państwu na podstawie Art. 13 RODO prawo do informacji, podajemy Państwu treść klauzuli informacyjnej administratora danych osobowych.
BW Polska Dębica Sp. z o.o. w ramach wzajemnych relacji biznesowych przetwarza przekazane przez Państwo dane osobowe, które mogą dotyczyć Państwa reprezentantów, właścicieli lub pracowników.
Klauzula informacyjna administratora danych osobowych.
−   Administratorem  Państwa  danych  osobowych  jest  BW Polska Dębica Sp. z o.o. z  siedzibą  w  Dębicy 39-200 ,ul. Mościckiego 50a       
−   Można się z nami skontaktować listownie: 39-200 Dębica ,ul. Mościckiego 50a  ,      mailowo : biuro@bwdebica.pl , lub telefonicznie: 604 583 869
−   Państwa  dane  osobowe  przetwarzamy  w  celu  realizacji  umów  handlowych,  przeprowadzania  rozliczeń finansowych, działań marketingowych,
−   Państwa  dane  możemy  przekazywać:  osobom  upoważnionym  przez  nas  –  naszym  pracownikom  i współpracownikom,  którzy  muszą  mieć  dostęp  do  danych,  aby  wykonywać  swoje  obowiązki,  innym odbiorcom np. firmom kurierskim, bankom, biurom świadczącym pomoc prawną, instytucjom, które z mocy prawa mogą żądać przekazania danych,
−   Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania współpracy biznesowej , w czasie przez który  moglibyście  Państwo  wnieść  reklamację  lub  pozew,  a  także    w  okresie  przez  który  zobowiązani jesteśmy do przetwarzania danych na podstawie ustaw podatkowych, w tym ustawy o podatku dochodowym 
oraz ustawy o podatku od towarów i usług,
−   Przysługuje  Państwu  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych  oraz  prawo  ich  sprostowania,  usunięcia, ograniczenia  przetwarzania,  prawo  do  przenoszenia  danych,  prawo  wniesienia  sprzeciwu,  prawo  do cofnięcia  zgody  w  dowolnym  momencie  bez  wpływu  na  zgodność  z  prawem  przetwarzania,  którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
−   Przysługuje  Państwu  prawo  do  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych,  jeśli Państwo uznają, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy RODO.
 
BW Polska Dębica Sp. z o.o.
Ul.Mościckiego 50a
39-200 Dębica:
Tel:14 67 69 500
Kom: 604 583 869
Mail:biuro@bwdebica.pl